I. Všeobecné ustanovenie

Internetový obchod www.thajskemasaze.sk je prevádzkovaný Siam Center Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D; 82103 Bratislava; IČO: 45859035; DIČ: 2023111068

Kupujúcim môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré prostredníctvom tohoto internetového obchodu budú nakupovať ponúkaný tovar.

II. Internetový predaj – maloobchod

Objednávanie tovaru
Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom elektronického obchodu. (Výberom produktov do košíka, vyplnením fakturačných údajov, adresy dodania a potvrdením objednávky.) Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujci potvrdenie o doručení objednávky. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar uhradť celú kúpnu cenu. vrátane poštovného resp. dopravy, podľa platných obchodných podmienok na území SR.Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.Objednávka tovaru musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho resp. meno firmy, trvalé bydlisko resp. sídlo firmy (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mail a telefónne číslo, IČO (v prípade právnických osôb), IČ DPH (v prípade plátcov DPH) a presný názov tovaru s príslušným počtom kusov.

III. Internetový predaj - veľkoobchod

Všetky maloobchodné predajne, veľkosklady a internetové obchody, ktoré majú záujem o spoluprácu si môžu zažiadať o veľkoobchodný cenník. Neváhajte a kontaktuje nás, máme pre Vás pripravené výhodné zľavy. Ponúkame možnosť stanoviť ceny dohodou na základe výšky odberov.

IV. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu nasledovne:

  • bankovým prevodom na číslo účtu: 3743452001/5600 pred prevzatím tovaru
  • dobierkou
  • osobne pri prevzatí tovaru

Ak Kupujúci (pri platbe pred prevzatím tovaru) neuhradí objednaný tovar do 5 dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, poštovné resp. doprava, cena celkom bez DPH, DPH a konečná suma k úhrade.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

V. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný resp. odovzdaný Kupujúcemu dobierkou. Tovar bude odoslaný Kupujúcemu v priebehu piatich dní. Pri potvrdení objednávky bude Kupujúci oboznámený o dodacích lehotách. V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, Kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky alebo sa objednávka realizuje čiastočne. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje nasledovné náklady:

Nákup tovaru do 100 € - Kuriér
3,90 € s DPH
Nákup tovaru nad 100 € - Kuriér
zadarmo
osobný odber
zadarmo
 

VI. Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar musí byť nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale. Náklady na poštovné resp. dopravu tovaru hradí kupujúci. Suma za vrátený tovar bude odoslaná Kupujúcemu na jeho bankový účet do 14 dní od vrátenia tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

VII. Reklamácie a servis

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis problému. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

VIII. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o Kupujúcich, budú slúžiť výlučne pre potreby Predávajúceho a ten ich neposkytne tretím osobám bez súhlasu Kupujúceho.

IX. Pravidlá internetovej súťaže

1. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Siam center Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 82103 Bratislava; IČO: 45859035; DIČ: 2023111068 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže: Každá súťaž má individuálne trvanie ktoré je vždy napísané v popise FB príspevku

3. Podmienky účasti v súťaži: Podmienky sú vždy napísané v popise danej súťaže

4.Výhry: Výhry sú vždy napísané v popise danej súťaže

5. Žrebovanie, informovanie výhercov a prevzatie výhry: Dátum žrebovania je vždy napísané v popise danej súťaže. Výherca bude o výhre informovaný na stránke www.thajskemasaze.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výhercovi bude výhra zaslaná poštou,a to najneskôr do 14 dní odo dňa vyžrebovania výhercu, na ním poskytnutú adresu alebo osobne na prevádze spoločnosti Siam center Slovakia s.r.o. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

6. Osobné údaje Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Súťažiaci zároveň dáva súhlas k použitiu svojich osobných údajov pre obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním jednotlivých výhier (ďalej len „snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

7. Záverečné ustanovenia Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.thajskemasaze.sk .

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04